§ 31 Regnskab - § 32 Revision - § 33

 

A/B Holtehus

§ 31 Regnskab

 

(31.1) Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret er 1. juli – 30. juni.

 

(31.2) I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris og eventuelle prisudvikling på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jf. § 13. Forslaget anføres som note til regnskabet.

 

(31.3) Som note til regnskabet oplyses summen af de garantier, der er givet efter § 15.

 

§ 32 Revision

 

(32.1) Bestyrelsen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.

 

§ 33

 

(33.1) Det reviderede årsregnskab samt forslag til drifts og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.