§ 1 Navn og hjemsted - § 2 Formål - § 3 Medlemmer§ 1 Navn og hjemsted


(1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus.


(1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.


§ 2 Formål


(2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 3441 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Søllerødgade 28-30 og Holtegade 13.


§ 3 Medlemmer


(3.1) Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg.


Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje eller udlåne boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsbolig foreningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andelen og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 14.


(3.2) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.


(3.3) Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.


(3.4) Hver andelshaver må ikke benytte mere end een bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende.


(3.5) Det er dog tilladt, at have brugsret til to lejligheder såfremt hensigten er at sammenlægge lejlighederne jf. § 9, stk. 4 og 5. En andelshaver kan maksimalt opnå brugsret til to lejligheder.