§ 24 Flertal - § 25 Dirigent

§ 24 Flertal


(24.1) Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk. 2 4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret.


(24.2) Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættel-sesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 25%, eller om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der overstiger 25% af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3, uanset hvor mange stem-mer der er repræsenteret.


(24.3) Ændring af vedtægternes § 4 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem andelshaverne hæfter personligt.


(24.4) Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige mu-lige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 3/4 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 3/4 af de repræsen-terede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.


§ 25 Dirigent


(25.1) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.


(25.2) Referenten skriver referat for generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet omdeles/sendes til medlemmerne senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.