§ 26 Bestyrelse - § 27 Bestyrelsesmedlemmer - § 28

§ 26 Bestyrelse


(26.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.


§ 27 Bestyrelsesmedlemmer


(27.1) Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.


(27.2) Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen i lige år.


(27.3) De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen i ulige år.


(27.4) Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen to bestyrelsessuppleanter.


(27.5) Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges een person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted.


(27.6) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær.


(27.7) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder en suppleant i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end to, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.


§ 28


(28.1) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.


(28.2) Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøder. Referatet underskrives af hele bestyrelsen.


(28.3) I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.