§ 31 Regnskab - § 32 Revision - § 33

§ 31 Regnskab


(31.1) Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret er 1. juli – 30. juni.


(31.2) I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris og eventuelle prisudvikling på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jf. § 13. Forslaget anføres som note til regnskabet.


(31.3) Som note til regnskabet oplyses summen af de garantier, der er givet efter § 15.


§ 32 Revision


(32.1) Bestyrelsen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.


§ 33


(33.1) Det reviderede årsregnskab samt forslag til drifts og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.