§ 9 Forandringer

§ 9 Forandringer


(9.1) En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. Forandring skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.


(9.2) Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.


Herudover er følgende gældende for forandringer:

- Alle arbejder vedrørende el, gas og vand skal foretages af autoriserede håndværkere.

- Det er ikke tilladt at fjerne fælles installationer, herunder faldstammer, afløbsinstallationer, rør til vand- og varmeinstallationer og lignende.

- Det er ikke tilladt at fjerne eller flytte radiator uden forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.


(9.3) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes, og efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises.


(9.4) Sammenlægning af lejligheder, dvs. etablering af en af rette myndighed godkendt forbindelse mellem to lejligheder, skal være færdiggjort senest ½ år efter overtagelsen af lejlighed nr. to.


Er dette ikke tilfældet, kan bestyrelsen begære den senest erhvervede lejlighed sat til salg, jf. § 12 og § 20. Andelshaveren vil maksimalt kunne opnå samme provenu ved salget som andelen kostede ved købet, og eventuel fortjeneste tilfalder foreningen.


Al dokumentation og udgifter i forbindelse med sammenlægning af lejligheder påhviler andelshaveren. Godkendelse fra offentlige myndigheder skal forevises bestyrelsen inden arbejderne iværksættes, ligesom andelshaveren skal udfærdige et projekt, der forud for arbejdernes iværksættelse skal forelægges og godkendes af en af bestyrelsen valgt tek-nisk rådgiver. Rådgiverens honorar betales af andelshaveren.


Desuden henvises til § 9, stk. 1 og 2.


(9.5) Andelshavere med to andele til sammenlægning betragtes i alle tilfælde som andelshavere med én lejlighed, det vil sige at andelshaveren kun har én stemme på generalforsamlingen mv.