§ 10 Fremleje


§ 10 Fremleje


(10.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3.


(10.2) En andelshaver, der har beboet sin lejlighed i minimum 12 måneder, kan fremleje hele sin lejlighed til en af bestyrelsen godkendt fremlejetager i højst 1 år.


Fremleje udover dette tidspunkt – dog maksimalt 2 år – kan kun ske med bestyrelsens skriftlige tilladelse, og kun hvis andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende.


Bestyrelsen skal godkende betingelserne for fremlejemålet, og andelshaveren skal senest 14 dage før fremlejemålets ikrafttræden forelægge fremlejekontrakten til bestyrelsens godkendelse.


Fremlejeretten i henhold til 1. pkt. kan kun benyttes én gang, ligesom der for så vidt angår fremleje efter 2. pkt. skal være minimum 6 måneder imellem hver fremlejeperiode.


Kontaktoplysninger på fremlejer og fremlejetager, og evt. midlertidig adresse, samt dokumentation for udlandsophold, udstationering eller lign. skal forelægges bestyrelsen og administrationen


(10.3) Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af

bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser.


(10.4) En andelshaver, der har boet i andelsboligen i mindst 1 år, er berettiget til at korttidsudleje/-udlåne sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål. Udlejningen må ikke få erhvervslignende karakter og omfang. Andelshaveren skal bebeholde sin folkeregisteradresse i lejligheden. Hver enkelt korttidsudleje/-udlån skal minimum være af 3 dages varighed og kan sammenlagt højst udgøre 3 uger pr. kalenderår (maksimalt 6 uger i alt pr.år). Bestyrelsen og de øvrige beboere i ejendommmen skal senest ved opstart af korttidsudlejningen underrettes om udlejningen, herunder orienteres om navn samt telefonnummer på korttidslejer. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for, hvordan underretningen skal ske. Det samlede antal personer, der er omfattet af korttidsudlejningen/-udlånet, må ikke overstige antallet af beboelsesrum. Andelshaveren har ansvaret for at foreningens vedtægt, husorden og øvrige regler overholdes af korttidslejer, ligesom andelshaveren hæfter for skader på ejendommen eller lejligheden jf. stk. 5.


(10.5) Bestyrelsen kan nægte andelshaver kortidsudlejning i en periode på 2 år, hvis andelshaver ikke overholder betingelserne i stk 4.