Husorden
Husorden


(Punkterne er listet alfabetisk)


Åbn printvenlig version med pdf.Affaldscontainere


Affaldscontainere i gården bruges til affald, som du fylder i din egen skraldespand. Papkasser og

lignende skal også placeres her, men skal skæres i stykker inden de lægges i containerne, da det ellers

fylder for meget. Affald og papkasser må ikke sættes ved siden af containerne.


Aviser og ugeblade


Brug de opstillede genbrugscontainere, der er placeret i gården.


Cykler


Skal placeres i cykelskuret eller i mellemgangen, hvor de hænges op i krogene. Der må ikke

parkeres cykler i opgangene, eller rundt omkring i gården.


Gården


Gården fejes jævnligt, men sørg selv for at holde den ren og pæn, ved ikke at henkaste affald.

Der må ikke bruges olie, petroleum eller tilsvarende materialer i forbindelse med

cykelreparation og lignende. Disse materialer ødelægger gårdbelægningen. Der må heller ikke foretages afsyring.

Vær opmærksom på de regler, der gælder særskilt for gården.


Havemøbler


Foreningen råder over nogle havemøbler. Møblerne er til fri afbenyttelse. Tør altid bordet af

efter brug og fjern affald.


Husdyr


Det er i A/B Holtehus tilladt at holde 1 mindre husdyr.

Krybdyr, spindlere og muskelhunde er ikke tilladt. Skildpadder er undtaget.

Ved mindre husdyr forstås, at husdyret ikke må være over 60 cm. højt.

Husdyret må ikke være til gene for de øvrige beboere, eller på nogen måde beskadige lejligheden/ejendommen. Dyret skal være ansvarsforsikret.

Hunde skal føres i snor på ejendommens område, og har ingen adgang i gården.

Dette er også gældende for katte.

Efterladenskaber skal altid fjernes, og posen smides i en affaldsbeholder.

Bestyrelsen kan efter en advarsel forlange et husdyrhold bragt til ophør, såfremt bestyrelsen skønner at dette er til væsentlig gene for de omkringboende.


Lys


Lyset i kælderen slukker ikke automatisk. Husk derfor at slukke efter dig. Dørene er branddøre og skal holdes lukket.

Opdager du en defekt pære på en af trapperne, gør da bestyrelsen opmærksom på fejlen.


Rygning


Der er rygeforbud på alle indendørs fællesarealer i foreningen. Der må derfor hverken ryges på

hoved- og bagtrapperne, på loftet eller i kælderen. 


Storskralderum


Bruges til møbler, brædder og lignende. Rummet ligger i kælderen under mellemgangen, Søllerødgade 28.

Rummet tømmes normalt kun i forbindelse med fællesarbejder, så det er derfor nødvendigt, at de ting du sætter i rummet, bliver placeret på en sådan måde, at der er plads til mest muligt.

Du må dog ikke smide byggeaffald som fx dit gamle køkken til storskrald. Det skal du selv skaffe dig af med på en genbrugsstation.
Problemaffald


Farligt affald må ikke sættes i kælderen.

Maling, batterier, medicinrester, sparepærer og

lignende skal du selv aflevere til en genbrugsstation, på apotekerne og hos farvehandlere.


Støj


Foreningen opfordrer til almindelig hensynstagen.


Trapper


Trapperne må ikke anvendes til opbevaring af ting og sager. Trapperne skal fungere som

flugtveje ved en eventuel brand, og skal derfor være frit tilgængelige.

Det skal også være nemt for rengøringsfirmaet at komme til.

Da vi ikke har opbevaringsplads til barnevogne og store klapvogne, er det acceptabelt at

placere barne- eller klapvogne i bunden af hovedtrappen.

De andelshavere, der stiller barne- og klapvogne her, skal selv sørge for rengøring af gulvet, da rengøringsfirmaet ikke fejer og vasker under vognene.

Køkkentrappen må ikke bruges til nedbæring af store ting,

da den er så smal, at man let  kommer til at beskadige vægge og træværk.

Brug derfor hovedtrappen, hvor der er mere plads

Kælderdørene er branddøre, der af sikkerhedshensyn altid skal holdes lukket.


Tørreloft og tørrefaciliteter


Der er indrettet tørreloft på ejendommens øverste etage og tørrestativ i gården.

Hæng kun centrifugeret tøj op på loftet, da gulvet ellers bliver ødelagt af vand.

Husk at fjerne dit tøj, når det er tørt.

Brug dine egne klemmer, da de klemmer, der er på loftet og i gården, ikke tilhører

foreningen, men er beboernes egne.


Vinduer


Undlad at åbne vinduerne på tørreloftet. Hvis de står åbne i blæst bliver de ødelagt.

Det er i øvrigt ikke nødvendigt at have dem åbne,

da tørreloftet udluftes i den øverste del af taget.

Når du åbner trappevinduer, skal du selv sørge for, at de bliver lukket igen, så vindueskarm og trappe ikke tager skade.

Vinduer i egen lejlighed: undgå at have åbne vinduer i længere perioder, da en afkølet

lejlighed har indvirkning på temperaturen hos under-, over- og naboer.